missie, visie & aanpak in het kleuteronderwijs

Onze missie

Bij basisschool Windekind van GO! Next streven we naar de maximale talentontwikkeling van elke leerling, gekoppeld aan het ontwikkelen van competenties van de 21ste eeuw. We kiezen bewust voor onderwijs dat onze leerlingen telkens weer voorbereidt op de volgende stap in hun leven.

We vertrekken hierbij vanuit het Pedagogisch Project van het GO! en zetten sterk in op pedagogische vernieuwing en de verbetering van de onderwijskwaliteit.

Samen met de andere scholen van scholengroep GO! Next houden we hierbij telkens onze drie kernwaarden in het oog: welbevinden, motivatie en maatschappelijke meerwaarde. 

Onze basisschool organiseert kwaliteitsvol onderwijs voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot ze klaar zijn voor de stap naar het secundair onderwijs.

zelfvertrouwen

"Wij willen kinderen afleveren die over de juiste basiskennis en vaardigheden beschikken om zich verder te ontwikkelen als competente burgers en vol zelfvertrouwen de uitdagingen van morgen aankunnen."

 

Elementen Windekind klein-05

Visie

Om onze missie waar te maken, hebben we een visie uitgewerkt waarbij we in alles wat we doen vertrekken vanuit drie kernbegrippen: leerplezier, samenwerken en betrokkenheid.

leerplezier

Door in te zetten op leerplezier, creëren we zin om te leren en te groeien. We geloven namelijk sterk dat een kind dat zich goed in zijn vel voelt, sneller tot leren komt en het leerrendement hoger ligt.

samenwerken

Overal waar we gaan en staan in de wereld, gaan we met andere mensen om. Kunnen samenwerken vergroot je kansen tot het bereiken van je doelen en het oplossen van problemen.

engagement

De wereld waarin we leven vraagt verbondenheid en engagement. Je engageren betekent dat je verbonden bent met het andere en in actie wilt treden om de situatie te verbeteren.

Wij sporen onze leerlingen aan om als actieve burger actie te ondernemen.

Onze aanpak in het kleuteronderwijs

Leerplezier en het welbevinden dragen we heel hoog in het vaandel!
Want als de kleuters plezier hebben en zich goed voelen bij de juf, klasgenootjes en op school dan komt het leren vanzelf!

Exploreren

Exploreren

Kleuters hebben een grote exploratiedrang. Er is ook nog zoveel om te ontdekken in de grote wereld! Bij de peuters leggen we daarom vooral de nadruk op het experimenteren. Hierbij stimuleren we het ontdekken van allerlei materialen, voorwerpen, dagdagelijkse dingen, … met al onze zintuigen! We bouwen hierop verder in de daaropvolgende klassen en in de 3de kleuterklas laten we de kleuters spelenderwijs kennismaken met cijfers en letters. Dit als voorbereiding op het eerste leerjaar.

leefwereld

Belevingswereld

Met onze thema’s trachten we in te spelen op de belevingswereld van de kleuters.

We creëren een zo uitdagend mogelijke leeromgeving om zo de vaardigheden, zelfstandigheid en de totale ontwikkeling van de kleuters te stimuleren.

Vanaf de peuterklas al krijgen de kleuters de mogelijkheid om een eigen inbreng te doen om het thema vorm te geven. Dit bouwen we op doorheen alle kleuterklassen.

Observatie

Observatie

Zowel binnen onze klas als samen met de andere klassen differentiëren we. Ieder kind bekijken we individueel en trachten we een aanbod te geven dat nauw aansluit bij de interesses, uitdagingen, noden en ontwikkeling van dat kind. Geregelde observaties, gesprekken met de ouders, dagelijkse klaservaringen en een kindvolgsysteem gebaseerd op de ontwikkelingsdoelen hanteren we om ervoor te zorgen dat elke kleuter dit aanbod krijgt.

Klasdoorbrekend

Klasdoorbrekend

Ook werken we geregeld klasdoorbrekend. Zo kennen alle kleuterjuffen alle kleuters en omgekeerd. We vinden het een meerwaarde omdat de peuters en onze jongste kleuters veel opsteken van de oudere kleuters en de oudere kleuters ontwikkelen hierdoor een verantwoordelijkheidsgevoel, leren zorgen voor elkaar,…

Naast het klasdoorbrekend werken, werken we ook samen met de andere kleuterklassen en met de klassen van het lager onderwijs. Zo leren ze elkaar spelenderwijs kennen, stimuleren we het overleggen met elkaar, leren ze hun verantwoordelijkheid opnemen, zich aan gemaakte afspraken te houden, behulpzaam te zijn,… Ook het genieten van het leren van elkaar vinden wij heel belangrijk!

Uitstappen

Thema uitstappen

We proberen ook om indien mogelijk een uitstap te koppelen aan ons thema. De kleuters worden hierdoor nog meer geboeid en krijgen een betere kijk op de realiteit. Lukt het niet om een uitstap te maken proberen we zoveel mogelijk deze realiteit in onze klas te krijgen. Bijvoorbeeld door mensen uit te nodigen, filmpjes te tonen, materialen mee te brengen,… Ook de kleuters mogen steeds materialen en voorwerpen meebrengen.

We werken niet alleen samen binnen onze schoolmuren maar doen dit ook buiten de school. Zo gaan we geregeld op bezoek in het rusthuis om samen met de bewoners activiteiten te doen, vanaf de 3de kleuterklas doen we een bibliotheekbezoek,…

Thuisvoelen

Zich thuis voelen

Zowel de juffen, de ouders en de school engageren zich om er samen voor te zorgen dat de kinderen de meest optimale ontwikkelingskansen krijgen. We vinden het belangrijk dat alle kinderen en ouders zich “thuis” voelen op onze school.

Het is ook altijd fijn om te kunnen rekenen op de betrokkenheid van de ouders. Samen workshops doen, komen voorlezen, ideeën geven rond een thema ,…. Want samen met de ouders proberen we onze kinderen te laten groeien!

GO! Next Daltonscholen Hasselt

Vrijwilligersplein 3, 3500 Hasselt
011 / 85 05 33
Boomkensstraat 3, 3500 Hasselt

011 / 25 31 00

Scroll naar boven